آخرین شماره


شماره 3 سال 2
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - تبیینی روش‌شناختی از فرآیند تحلیل مفهومی در فلسفه تربیت با رویکرد اسلامی بر اساس نظریه ادراكات اعتباری علامه طباطبایی (ره) ( DOI : 0)
( سارا حنيفه زاده - دکتر علیرضا صادق زاده قمصری - احد فرامرز قراملكي - دکتر محسن ایمانی نائینی )
2 - الگوی تربیت اخلاقی فایده‌گرا با تأکید بر رفتارهای نامطلوب در دیدگاه میل (الگوی پیشگیرانه) ( DOI : 0)
( شهناز شهریاری نیسیانی - رضاعلی نوروزی - محمد مشکات )
3 - بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و «برنامه فلسفه برای کودکان» ( DOI : 0)
( معصومه رمضانی فینی - خسرو باقری نوع پرست - یحیی قائدی )
4 - جایگاه آموزش‌‌های آنلاین در پرورش مسئولیت‌پذیری اخلاقی با تأکید بر نظریه‌ فلسفی‌ کنش‌گر-شبکه ( DOI : 0)
( امیر مرادی - دکتر سعید ضرغامی )
5 - بررسی تطبیقی زمینه‌های ادبی شکل‌گیری پایدیا در یونان باستان و آموزه‌های حکمی و تربیتی در ایران باستان: با تاکید بر حماسه‌های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه ( DOI : 0)
( محمد حسن میرزا محمدی - فریده داودی مقدم )
6 - خودپیروی اخلاقی از منظر اخلاق اصالت تیلور و تبیین ملاحظات آن در تربیت ( DOI : 0)
( مرضیه عالی - محمد روانبخش )
7 - تعلیم و تربیت، خودآگاهی و عمل اجتماعی؛ بیلدونگ به‌مثابه مفهومی نوهگلی ( DOI : 0)
( سعید آزادمنش )