آخرین شماره


شماره 2 سال 4
پاییز - زمستان 1398
دانلود فایل

1 - تبیین مؤلفه‌های عدالت آموزشی و تحلیل انتقادی جایگاه آن در گفتمان های ایدئولوژیک سازی و سازندگی ( DOI : 0)
( فهیمه اکبرزاده - یحیی قائدی - اکبر صالحی )
2 - تبیین دیدگاه معرفت‌شناختی آدلر در برنامه درسی پایدیا ( DOI : 0)
( سمیرا حیدری )
3 - تحلیل گفتمان تربیت معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( رضا حق ویردی - رمضان برخورداری - سوسن کشاورز - علیرضا محمودنیا )
4 - گذار از نظریه به عمل در تربیت اسلامی ( DOI : 0)
( رضا محمدی چابکی - فاطمه سادات بیطرفان )
5 - نگاهی به رویکرد تربیتی مونته‌سوری از منظر عاملیت انسان ( DOI : 0)
( نرگس سجادیه )
6 - نقد روش‌شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی ( DOI : 0)
( عماد حاتمی گروه - ابوالفضل غفاری - خسرو باقری نوع پرست - بختیار شعبانی ورکی )
7 - پژوهش در باب تجربه زیسته: علم انسانی برای پداگوژی حساس به عمل (مکس فان‌منن ) ( DOI : 0)
( رمضان برخورداری )