مسعود صفایی مقدم استاد
safaei_m@ scu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهیدچمران اهواز