بختیار شعبانی ورکی استاد
bshabani@ferdowsi.um.ac.ir دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد