اخبار نشریه

اطلاعیه جدید برای آن دسته از اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

طبق مصوبه جدید انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در تاریخ 01/06/1399

مقالات پذیرش شده آندسته از اعضای محترم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت که حق عضویت سالانه خود را پرداخت نموده اند مشمول تخفیف 20 درصد از پرداخت هزینه چاپ خواهد شد.