• صفحه اصلی
 • صفحات نشریه
 • فرایند ارزیابی مقالات نشریه فلسفه تربیت
 • فرایند ارزیابی مقالات نشریه فلسفه تربیت

   

  این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال 1399، حائز رتبه "ب"  علمی است.

  https://journals.msrt.ir/

  ضریب تاثیر: 0.125

  https://jcr.isc.ac/main.aspx

  وضعیت نشریه  درISC : کیفیت Q2

         فرایند ارزیابی مقالات نشریه فلسفه تربیت

  الف.  داوری اولیه در مورد همه مقالات ،توسط  شورای سردبیری انجام می شود.

    ب.   هر مقاله حداقل  توسط دو داور ارزیابی می گردد.

  ج. پس از پذیرش داوری، مجدد مقاله پذیرش شده، توسط سردبیر بررسی خواهد شد.

   

  • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

  • زمان داوری:  حداقل یک تا سه ماه