• صفحه اصلی
  • خرد و خردورزی از منظر علوم اعصاب براساس دیدگاه آنتونیو داماسیو و بررسی دلالت‌های آن برای تربیت عقلانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14001219285347 بازدید : 2038 صفحه: 5 - 28

20.1001.1.25382802.1400.7.7.1.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط