فهیمه نظام الاسلامی دانش آموخته
nezamif@yahoo.com کارشناسی ارشد
دانشگاه خوارزمی مدیر اجرایی نشریه