فهیمه نظام الاسلامی Graduate
nezamif@yahoo.com MastersDegree
دانشگاه خوارزمی مدیر اجرایی نشریه