مدير مسئول

محسن ایمانی نائینی دانشیار
imanim02 @ gmail.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس

سردبیر

خسرو باقری نوع‌پرست استاد
khosrowbagheri4 @ gmail.com دکترا
دانشگاه تهران

هیئت تحریریه

سیدمهدی سجادی استاد
sajadism@modares.ac.i دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
بختیار شعبانی ورکی استاد
bshabani@ferdowsi.um.ac.ir دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا صادق زاده قمصری دانشیار
alireza_sadeqzadeh@yahoo.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
مسعود صفایی مقدم استاد
safaei_m@ scu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهیدچمران اهواز
سعید ضرغامی همراه دانشیار
zarghamii2005@yahoo.com دکترا
دانشگاه خوارزمی
یحیی قائدی دانشیار
yahyaghaedy@yahoo.com دکترا
دانشگاه خوارزمی
سیدمنصور مرعشی دانشیار
mmarashi12@yahoo.com دکترا
دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمد حسن میرزامحمدی استاد
mirzamohammadi@shahed.ac.ir دکترا
دانشگاه شاهد
اکبر رهنما دانشیار
rahnama_akbar43@yahoo.com دکترا
فهیمه نظام الاسلامی دانش آموخته
pesi.anjoman@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه خوارزمی
09388868086

مدیر داخلی

استادیار
tavassoli_t @ yahoo.com دکترا
دانشگاه قم