• صفحه اصلی
  • بررسی فلسفی دلایل عمل اخلاقی اهدای عضو و اصول و روش‌های تربیتی ترغیب متربیان به انجام آن مبتنی بر دیدگاه اسلامی عمل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14001219285349 بازدید : 173 صفحه: 63 - 86

20.1001.1.25382802.1400.7.7.3.1

نوع مقاله: پژوهشی