• صفحه اصلی
  • واکاوی سوبژکتیویه دیگری در اندیشه لاکان و لویناس با تمرکز بر سوژه‌اخلاقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402063144149 بازدید : 718 صفحه: 125 - 144

20.1001.1.25382802.1401.7.7.13.5

نوع مقاله: پژوهشی