فهیمه نظام الاسلامی دانش آموخته
pesi.anjoman@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه خوارزمی مدیر اجرایی نشریه
09388868086