لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 بختيار شعباني وركي bshabani@ferdowsi.um.ac.ir علوم تربيتي و روان شناسي استاد دکترا
2 کمال   نصرتی هشی kamalnosrati1367@yahoo.com هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استادیار دکترا
3 رمضان برخورداری ramazanbarkhordari@gmail.com دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
4 دکتر سمانه خلیلی samane.khalili@gmail.com استادیار دکترا
5 محمد  حسنی، mhassani101@gmail.com دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دکترا
6 اکبر رهنما rahnama_akbar43@yahoo.com دانشگاه شاهد دانشیار دکترا
7 محسن فرمهینی فراهانی farmahinifar@yahoo.com دانشگاه شاهد دانشیار دکترا
8 سعید  ضرغامی همراه zarghamii2005@yahoo.com دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
9 دکتر مهین  چناری mahin.chenari@gmail.com استادیار دکترا
10 دکتر طیبه  توسلی tavassoli_t@yahoo.com استادیار دکترا
11 دکتر محمد  دادرس dadras.m@gmail.com دانشگاه تهران استادیار دکترا
12 محسن  ايماني نائینی imanimo2@gmail.com دانشیار دکترا
13 حکیمه السادات  شریف زاده hakimehsharifzadeh@gmail.com دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
14 دکتر نرگس  سجادیه n.sajadieh@gmail.com دانشگاه تهران استادیار دکترا
15 سیدمنصور مرعشی mmarashi12@yahoo.com دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار دکترا
16 مسعود صفایی مقدم safaei_m@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
17 یحیی قائدی yahyaghaedy@yahoo.com دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
18 دکتر محمد حسن  میرزامحمدی mir.educated@gmail.com استاد دکترا
19 علیرضا صادق زاده Alireza_sadeqzadeh@yahoo.com تربیت مدرس دانشیار دکترا
20 دکتر شهین ایروانی siravani@ut.ac.ir . دانشیار دکترا
21 فاطمه وجدانی f_vodgdani@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
22 منيره رضايي rezaeimon@gmail.com دانشیار دکترا
23 فرشته آل حسینی falehoseini@yahoo.com استادیار دکترا
24 خسرو باقری khosrowbagheri4@gmail.com استاد دکترا
25 طاهره  جاویدی کلاته جعفرآبادی tjavidi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی دانشیار دکترا
26 محمد رضا مدنی فر madanifar@gmail.com 0 دانش آموخته دکترا
27 سعید آزادمنش Azadmanesh263@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
28 دکتر سید مهدی سجادی sajadism@yahoo.com استاد دکترا
29 محمد مزیدی mmazidi52@gmail.com دانشیار دکترا
30 سمیرا حیدری s_heidari2001@yahoo.com روانشناسی و علوم تربیتی دانش آموخته دکترا
31 مرضیه عالی aali.hm@gmail.com استادیار دکترا
32 مراد یاری دهنوی myaridehnavi@gmail.com استادیار دکترا
33 بابک شمشیری bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir دانشیار دکترا
34 آزاد محمدی azadmohammadi.ph@gmail.com دانشگاه تهران دانش آموخته دکترا
35 افضل السادات  حسینی Afhoseini@ut.ac.ir دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران دانشیار دکترا
36 ایران دخت فیاض iranfayyaz@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
37 اکبر صالحی salehihidji2@yahoo.com گروه فلسفه تربیت دانشگاه خوارزمی تهران استادیار دکترا
38 حسن باقری نیا hbagherinia@gmail.com حکیم سبزواری استادیار دکترا
39 ناصر تقویان taghavian@gmail.com پژوهشگده مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
40 نرگس سادات سجادیه sajjadieh@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی
41 دکتر محمود تلخابی talkhabius@gmail.com . دانشیار دکترا
42 مجتبی همتی فر همتی فر hemati8246033@gmail.com . دانش آموخته دکترا
43 علی  ستاری alisattari@alzahra.ac.ir دانشگاه تهران استادیار دکترا
44 دکتر محمد عطاران attaran_m@yahoo.com استاد دکترا
45 دکتر حاتمی حاتمی Hatamijm@gmail.com استاد دکترا
46 محمدحسن  کریمی karimivoice@gmail.com گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه شیراز استادیار دکترا
47 احمد اکبری akbari.180@gmail.com بردسکن استاد کارشناسی
48 رضا محمدی چابکی rmrahy@gmail.com استادیار دکترا
49 دکتر راضیه بیرونی کاشانی birouni@gmail.com استادیار دکترا
50 فلورا عسکری زاده askarizadeh81@gmail.com دانش آموخته دکترا
51 زهره خسروی zohreh.khosravi38@gmail.com دانشگاه الزهرا استاد دکترا
52 علی لطیفی salehlatifi@gmail.com استادیار دکترا
53 معصومه کیانی kianymasumeh@yahoo.com دانشگاه بوعلی سینا استادیار دکترا
54 رضاعلی نوروزی nowrozi.r@gmail.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
55 سید حمیدرضا علوی hralavi@uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنرکرمان استاد دکترا
56 سوسن کشاورز rayhaneh2001@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
57 فاخته ماهینی Fakhteh_mahini@yahoo.com استادیار دکترا
58 علی قاسمی alibm65@yahoo.com استاد دکترا
59 محسن کردلو mohsenkordlo@yahoo.com دانشگاه خوارزمی دانش آموخته دکترا
60 علی صحبت لو Alisohbatlo1982@yahoo.com دانشگاه فرهنگیان استادیار دکترا
61 علی ایمان زاده aliimanzadeh@yahoo.com دانشگاه تبریز استادیار دکترا
62 ابوالقاسم مهری نژاد ab_mehrinejad@yahoo.com دانشیار دکترا
63 سیدمنصور مرعشی marashis@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار دکترا
64 علی نوری alinooripo@gmail.com دانشیار دکترا
65 محمدرضا شرفی msharafi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
66 بهبود یاریقلی behboud.yarigholi@yahoo.com تهران دانشیار دکترا
67 پروین بازقندی pbazghandi@gmail.com دانش آموخته دکترا
68 دکتر مریم  انصاری M.ansaryy@gmail.com استاد کارشناسی
69 رضا مثمر Mosmer_r@iricss.org استادیار دکترا
70 فاطمه موحدی پارسا fmparsa8@yahoo.com استادیار دکترا
71 معصومه عبدلی M.abdoli28@gmail.com استادیار دکترا
72 محمد رضا بهرنگی behrangimr@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
73 خسرو باقری نوع پرست khbaghri@ut.ac.ir استاد دکترا
74 ملیحه رجائی raja.malihe1987@gmail.com دانشگاه فردوسی دانش آموخته دکترا
75 مصطفی مرادی m.moradi484@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
76 فهیمه  نظام اسلامی pesi.anjoman@gmail.com مدیر اجرایی دانش آموخته کارشناسی ارشد
77 حمید  احمدی هدایت hahmadih67@gmail.com دانشگاه فرهنگیان استادیار دکترا