آخرین شماره


شماره 1 سال 4
بهار - تابستان 1398
دانلود فایل

1 - محیط یاددهی ـ یادگیری کل‌نما: گذر از عصب‌فلسفه به عصب‌پدیدارشناسی ( DOI : 0)
( حسین شرفی - بختيار شعباني وركي - محمد سعید عبدخدایی - علی مقیمی )
2 - تبیین زیبایی‌شناسی از دیدگاه جان دیویی و استلزام‌های تربیتی آن ( DOI : 0)
( محسن کردلو - رمضان برخورداری - یحیی قائدی - دکتر سعید ضرغامی )
3 - نقش تبعید خودخواسته برای غلبه بر پیش‌فرض‌های فهم در آموزه‌های ویتگنشتاین متأخر و پیامدهای تربیتی آن ( DOI : 0)
( کمال نصرتی هشی - شهلا حسینی کسنویه )
4 - تحلیل مسئله‌ی پیروی از قواعد تربیتی با تأکید بر دیدگاه ویتگنشتاین ( DOI : 0)
( محسن بهلولي فسخودي )
5 - بررسی دیدگاه پل هرست در باب تربیت دینی بر مبنای تئوری تربیت فضیلت‌محور افلاطون ( DOI : 0)
( مریم سلطاتی کوهانستانی - عباس فنی اصل )
6 - داستان، هویت دینی و تربیت دینی: تحلیلی براساس هرمنوتیک روایی پل ریکور ( DOI : 0)
( علی وحدتی دانشمند - خسرو باقری نوع پرست - دکتر شهین ایروانی )
7 - نقد و بررسی کتاب«نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن» (دیوید مناشری) ( DOI : 0)
( خسرو باقری نوع پرست )