شناسنامه


 بسمه تعالی

طبق نامه 3/18/120252 در تاریخ 1396/06/18، از سوی وزارت علوم با درخواست انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برای انتشار دوفصلنامه علمی - پژوهشی فلسفه تربیت موافقت شد   

ISSN: 2538-2802شاپا نسخه چاپی

شاپا نسخه الکترونیکیISSN: 2538-6301

 

پروانه انتشار نشریه

به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی

پروانه انتشار نشریه فلسفه تربیت در زمینه علوم تربیتی( تخصصی) به زبان فارسی انگلیسی و ترتیب انتشار دوفصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در تاریخ 1396/07/10 به شماره ثبت 23274 صادر می گردد