درباره ما


 اعضای هیات تحریریه  

ISSN: 2538-2802شاپا نسخه چاپی

شاپا نسخه الکترونیکیISSN: 2538-6301

 

 

 دکتر محسن ایمانی نائینی

استادیار. دانشگاه تربیت مدرس

رشته تخصصی: دکترای علوم تربیتی

سمت: مدیر مسئول

پست الکترونیکی: imanim02@gmail.com

 

 

 دکتر خسرو باقری نوع‌پرست

استاد فلسفه تعلیم و تربیت. دانشگاه تهران

رشته تخصصی: استاد فلسفه تعلیم و تربیت

سمت: سردبیر

پست الکترونیکی: khosrowbagheri4@gmail.com

 

 

 دکتر طیبه توسلی اصطهباناتی

استادیار. دانشگاه قم

رشته تخصصی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

سمت: مدیر داخلی

پست الکترونیکی: tavassoli_t@yahoo.com

 

 

 فهیمه نظام‌الاسلامی

کارشناس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

رشته تخصصی: ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

سمت: مدیر اجرایی نشریه

پست الکترونیکی: pesi.anjoman@gmail.com
تلفن:09388868086
 

 

 

 دکتر اکبر رهنما

دانشیار. دانشگاه شاهد

رشته تخصصی: دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: rahnama_akbar43@yahoo.com

 

 

 دکتر سید مهدی سجادی

دانشیار. دانشگاه تربیت مدرس

رشته تخصصی: استاد فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: sajadism@modares.ac.ir

 

 

 دکتر محمدرضا شرفی

دانشیار دانشگاه تهران

رشته تخصصی: دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: msharafi@ut.ac.ir

 

 

 دکتر بختیار شعبانی ورکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تخصصی: استاد فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: bshabani@ferdowsi.um.ac.ir

 

 

 دکتر علیرضا صادق زاده قمصری

استادیار.دانشگاه تربیت مدرس

رشته تخصصی: استادیار فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: alireza_sadeqzadeh@yahoo.com

 

 

 دکتر مسعود صفایی مقدم

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

رشته تخصصی: استاد فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: safaei_m@scu.ac.ir

 

 

 دکتر سعید ضرغامی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

رشته تخصصی: دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: zarghamii2005@yahoo.com

 

 

 دکتر یحیی قائدی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

رشته تخصصی: دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: yahyaghaedy@yahoo.com

 

 

 دکتر سید منصور مرعشی

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

رشته تخصصی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: mmarashi12@yahoo.com

 

 

 دکتر محمد حسن میرزامحمدی

دانشیار دانشگاه شاهد

رشته تخصصی: دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت

پست الکترونیکی: mirzamohammadi@shahed.ac.ir