فهرست مقالات


شماره 2 سال 4 پاییز - زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990516248772 تبیین مؤلفه‌های عدالت آموزشی و تحلیل انتقادی جایگاه آن در گفتمان های ایدئولوژیک سازی و سازندگی
فهیمه اکبرزاده
یحیی قائدی
اکبر صالحی
2 13990516248773 تبیین دیدگاه معرفت‌شناختی آدلر در برنامه درسی پایدیا
سمیرا حیدری
3 13990516248774 تحلیل گفتمان تربیت معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
رضا حق ویردی
رمضان برخورداری
سوسن کشاورز
علیرضا محمودنیا
4 13990516248776 گذار از نظریه به عمل در تربیت اسلامی
رضا محمدی چابکی
فاطمه سادات بیطرفان
5 13990516248777 نگاهی به رویکرد تربیتی مونته‌سوری از منظر عاملیت انسان
نرگس سجادیه
6 13990516248778 نقد روش‌شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی
عماد حاتمی گروه
ابوالفضل غفاری
خسرو باقری نوع پرست
بختیار شعبانی ورکی
7 13990516248779 پژوهش در باب تجربه زیسته: علم انسانی برای پداگوژی حساس به عمل (مکس فان‌منن )
رمضان برخورداری

شماره 1 سال 4 بهار - تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981211235687 محیط یاددهی ـ یادگیری کل‌نما: گذر از عصب‌فلسفه به عصب‌پدیدارشناسی
حسین شرفی
بختيار شعباني وركي
محمد سعید عبدخدایی
علی مقیمی
2 13981211235688 تبیین زیبایی‌شناسی از دیدگاه جان دیویی و استلزام‌های تربیتی آن
محسن کردلو
رمضان برخورداری
یحیی قائدی
دکتر سعید ضرغامی
3 13981211235689 نقش تبعید خودخواسته برای غلبه بر پیش‌فرض‌های فهم در آموزه‌های ویتگنشتاین متأخر و پیامدهای تربیتی آن
کمال نصرتی هشی
شهلا حسینی کسنویه
4 13981211235690 تحلیل مسئله‌ی پیروی از قواعد تربیتی با تأکید بر دیدگاه ویتگنشتاین
محسن بهلولي فسخودي
5 13981211235691 بررسی دیدگاه پل هرست در باب تربیت دینی بر مبنای تئوری تربیت فضیلت‌محور افلاطون
مریم سلطاتی کوهانستانی
عباس فنی اصل
6 13981211235692 داستان، هویت دینی و تربیت دینی: تحلیلی براساس هرمنوتیک روایی پل ریکور
علی وحدتی دانشمند
خسرو باقری نوع پرست
دکتر شهین ایروانی
7 13981211235693 نقد و بررسی کتاب«نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن» (دیوید مناشری)
خسرو باقری نوع پرست

شماره 1 سال 3 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971222178190 مناسبت انسان‌شناختی نظریه بیلدونگ با ایده دانشگاه در اندیشه ویلهلم فون هومبُلت
احمد بنی اسدی
سید مهدی سجادی
خسرو باقری
میثم سفید خوش
2 13971222178191 تبیین دوران کودکی در رویکرد برساخت‌گرایی اجتماعی (تحلیلی واسازانه درباره دوران کودکی)
رضا شیخه
مسعود صفایی مقدم
محمد جعفر پاک سرشت
دکتر سیدمنصور مرعشی
3 13971222178192 ایدئالیسم افلاطونی به‌مثابه منطق کشف ایده‌ها و پیامدهای آن در تربیت
مجتبی پورکریمی هاوشکی
رسول اسکندری
مراد یاری دهنوی
4 13971222178193 فرهنگ، تربیت و امکانهای تحقق نیافته
الهام زارع
محمد حسن کریمی
5 13971222178197 واکاوی گفتمان تاریخی تولد مدرسه مدرن از منظر مناسبات قدرت پیرامون زندگی کودکان
مرضیه عالی
6 13971223178204 ماهیت و قلمرو مسئولیت انسان از دیدگاه سارتر و رویکرد اسلامی عمل
سعید آزادمنش
7 13971223178206 معرفی کتاب
رمضان برخورداری
8 13980720192838 تبیینی روش‌شناختی از فرآیند تحلیل مفهومی در فلسفه تربیت با رویکرد اسلامی بر اساس نظریه ادراكات اعتباری علامه طباطبایی (ره)
سارا حنيفه زاده
دکتر علیرضا صادق زاده قمصری
احد فرامرز قراملكي
دکتر محسن ایمانی نائینی
9 13980720192839 الگوی تربیت اخلاقی فایده‌گرا با تأکید بر رفتارهای نامطلوب در دیدگاه میل (الگوی پیشگیرانه)
شهناز شهریاری نیسیانی
رضاعلی نوروزی
محمد مشکات
10 13980720192840 بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و «برنامه فلسفه برای کودکان»
معصومه رمضانی فینی
خسرو باقری نوع پرست
یحیی قائدی
11 13980720192841 جایگاه آموزش‌‌های آنلاین در پرورش مسئولیت‌پذیری اخلاقی با تأکید بر نظریه‌ فلسفی‌ کنش‌گر-شبکه
امیر مرادی
دکتر سعید ضرغامی
12 13980720192843 بررسی تطبیقی زمینه‌های ادبی شکل‌گیری پایدیا در یونان باستان و آموزه‌های حکمی و تربیتی در ایران باستان: با تاکید بر حماسه‌های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه
محمد حسن میرزا محمدی
فریده داودی مقدم
13 13980720192851 خودپیروی اخلاقی از منظر اخلاق اصالت تیلور و تبیین ملاحظات آن در تربیت
مرضیه عالی
محمد روانبخش
14 13980720192853 تعلیم و تربیت، خودآگاهی و عمل اجتماعی؛ بیلدونگ به‌مثابه مفهومی نوهگلی
سعید آزادمنش

شماره 2 سال 3 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971222178190 مناسبت انسان‌شناختی نظریه بیلدونگ با ایده دانشگاه در اندیشه ویلهلم فون هومبُلت
احمد بنی اسدی
سید مهدی سجادی
خسرو باقری
میثم سفید خوش
2 13971222178191 تبیین دوران کودکی در رویکرد برساخت‌گرایی اجتماعی (تحلیلی واسازانه درباره دوران کودکی)
رضا شیخه
مسعود صفایی مقدم
محمد جعفر پاک سرشت
دکتر سیدمنصور مرعشی
3 13971222178192 ایدئالیسم افلاطونی به‌مثابه منطق کشف ایده‌ها و پیامدهای آن در تربیت
مجتبی پورکریمی هاوشکی
رسول اسکندری
مراد یاری دهنوی
4 13971222178193 فرهنگ، تربیت و امکانهای تحقق نیافته
الهام زارع
محمد حسن کریمی
5 13971222178197 واکاوی گفتمان تاریخی تولد مدرسه مدرن از منظر مناسبات قدرت پیرامون زندگی کودکان
مرضیه عالی
6 13971223178204 ماهیت و قلمرو مسئولیت انسان از دیدگاه سارتر و رویکرد اسلامی عمل
سعید آزادمنش
7 13971223178206 معرفی کتاب
رمضان برخورداری
8 13980720192838 تبیینی روش‌شناختی از فرآیند تحلیل مفهومی در فلسفه تربیت با رویکرد اسلامی بر اساس نظریه ادراكات اعتباری علامه طباطبایی (ره)
سارا حنيفه زاده
دکتر علیرضا صادق زاده قمصری
احد فرامرز قراملكي
دکتر محسن ایمانی نائینی
9 13980720192839 الگوی تربیت اخلاقی فایده‌گرا با تأکید بر رفتارهای نامطلوب در دیدگاه میل (الگوی پیشگیرانه)
شهناز شهریاری نیسیانی
رضاعلی نوروزی
محمد مشکات
10 13980720192840 بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و «برنامه فلسفه برای کودکان»
معصومه رمضانی فینی
خسرو باقری نوع پرست
یحیی قائدی
11 13980720192841 جایگاه آموزش‌‌های آنلاین در پرورش مسئولیت‌پذیری اخلاقی با تأکید بر نظریه‌ فلسفی‌ کنش‌گر-شبکه
امیر مرادی
دکتر سعید ضرغامی
12 13980720192843 بررسی تطبیقی زمینه‌های ادبی شکل‌گیری پایدیا در یونان باستان و آموزه‌های حکمی و تربیتی در ایران باستان: با تاکید بر حماسه‌های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه
محمد حسن میرزا محمدی
فریده داودی مقدم
13 13980720192851 خودپیروی اخلاقی از منظر اخلاق اصالت تیلور و تبیین ملاحظات آن در تربیت
مرضیه عالی
محمد روانبخش
14 13980720192853 تعلیم و تربیت، خودآگاهی و عمل اجتماعی؛ بیلدونگ به‌مثابه مفهومی نوهگلی
سعید آزادمنش

شماره 1 سال 2 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139608041642458731 صورت‌ بندی فلسفه تعلیم و تربیت ضمنی در فرهنگ ایران باستان
دکتر سمانه خلیلی
خسرو باقری
2 139608041841128735 رويكرد شناختی به تربیت دینی
دکتر محمود تلخابی
3 139608042017408738 رویکرد شخص‌گرا به تربیت اخلاقی و اهداف آن
ادریس اسلامی
4 139608042023168739 بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی
مجتبی همتی فر همتی فر
5 139608042029378740 بررسی انتقادی مدل تربیت اخلاقی تلفیقی مبتنی بر ایده «خبرگی اخلاقی»
دکتر فاطمه وجدانی
6 13970707164630 تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته‌های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت
سعید آزادمنش
دکتر شهین ایروانی
7 13970707164632 تبیین ماهیت عمل تربیتی از منظر الگوی هدف ـ وسیله
محمد رضا مدنی فر
خسرو باقری
8 13970707164634 یادگیری بدنمند: نقد رویکرد عصب‌پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری
بیژن بابایی
بختيار شعباني وركي
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
علی مقیمی
9 13970707164637 پژوهشی در داستان‌های طنز ادب فارسی با نظر به مؤلفه‌های تفکر فلسفی
فاطمه عظمت مدار
یحیی قائدی
10 13970707164638 The Conceptual Analysis of “Tarbiat” in Persian and “Education” in English
دکتر طیبه توسلی
11 13970707164639 معرفی کتاب
رضا محمدی چابکی

شماره 2 سال 2 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139608041642458731 صورت‌ بندی فلسفه تعلیم و تربیت ضمنی در فرهنگ ایران باستان
دکتر سمانه خلیلی
خسرو باقری
2 139608041841128735 رويكرد شناختی به تربیت دینی
دکتر محمود تلخابی
3 139608042017408738 رویکرد شخص‌گرا به تربیت اخلاقی و اهداف آن
ادریس اسلامی
4 139608042023168739 بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی
مجتبی همتی فر همتی فر
5 139608042029378740 بررسی انتقادی مدل تربیت اخلاقی تلفیقی مبتنی بر ایده «خبرگی اخلاقی»
دکتر فاطمه وجدانی
6 13970707164630 تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته‌های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت
سعید آزادمنش
دکتر شهین ایروانی
7 13970707164632 تبیین ماهیت عمل تربیتی از منظر الگوی هدف ـ وسیله
محمد رضا مدنی فر
خسرو باقری
8 13970707164634 یادگیری بدنمند: نقد رویکرد عصب‌پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری
بیژن بابایی
بختيار شعباني وركي
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
علی مقیمی
9 13970707164637 پژوهشی در داستان‌های طنز ادب فارسی با نظر به مؤلفه‌های تفکر فلسفی
فاطمه عظمت مدار
یحیی قائدی
10 13970707164638 The Conceptual Analysis of “Tarbiat” in Persian and “Education” in English
دکتر طیبه توسلی
11 13970707164639 معرفی کتاب
رضا محمدی چابکی

شماره 1 سال 1 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507271549193654 جایگاه زیبایی‌شناسی در تعالی تربیت دینی
حکیمه السادات شریف زاده
ناصر تسلیمیان
دکتر محمدعلی جوادی بورا
2 139507271557333655 فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد
افسانه عبدلی
بختیار شعبانی ورکی
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
دکتر محمدرضا آهنچیان
3 13950727166143656 تبیین «استقلال اخلاقی» به‌عنوان یک هدف تربیتی (با تأکید بر آرای کانت و پیترز)
طاهره بهمنی
دکترمسعود صفایی مقدم
دکتر محمد جعفر پاک سرشت
دکترسید منصور مرعشی
4 139507271611543657 ایمان، شک و تربیت دینی
محمد رضا مدنی فر
5 139507271618483658 زیرساخت های مفهومی دوران کودکی در تطور تاریخ: به‌سوی مفهوم پردازی اسلامی از کودکی
دکتر نرگس سجادیه
سعید آزادمنش
6 139507271623423659 آسیب‌شناسی گفتمان تربیت دینی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران
شقایق نیک نشان
دکتر محمد جعفر پاک سرشت
دکتر محمد جواد لیاقت دار

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)